ปฐมพจน์ , ที่มาของมงคลชีวิต

    
 ปฐมพจน์


       มงคล               ชีวิต                   ลิขิตแหล่ง

คือเหตุแห่ง              ความเจริญ         เชิญสรรหา
และความสุข            ของชีวิต             ติดตรึงตรา
ให้ก้าวหน้า              ยิ่งขึ้นไป             ในทางดี

๑. ด้วยสมบัติ           ทั้งหลาย            หมายไกลลิบ
มนุษย์ ทิพย์             นิพพาน              ประสานศรี

๒. ความก้าวหน้า      ด้วยปัญญา         บารมี
สร้างความดี             หนีชั่ว                กลัวบาปกรรม

๓. ก้าวหน้าด้วย        ความดีงาม         ตามขวนขวาย
ทั้งทางกาย              วาจา ใจ             ให้สูงล้ำ

๔. ด้วยประโยชน์      ทั้งสาม               ตามน้อมนำ
โลกนี้ย้ำ                  นำโลกหน้า         พายิ่งไป

ประพฤติตาม            มงคล                 สามสิบแปดนี้
ชื่อว่ามี                    ความก้าวหน้า      ท้าลองใช้
ทั้งแก่ตน                 แก่สังคม             ชมทั่วไป
ชาวโลกได้              เต็มที่                  มีคุณจริง.
ที่มาของมงคล


     ย้อนหลังไป            ยี่สิบหก               ศตวรรษ
โรคฮือจัด                   ตื่นทั่วไป             กว้างไกลยิ่ง
ในชมพู                      ทวีป                    รีบรุดจริง
เกี่ยวกับสิ่ง                 มีชีวิต                  และจิตใจ

     ญัตติใหม่             ไม่คาดฝัน            นั้นนะหรือ
อะไรคือ                     มงคล                  ชีวิตใส
ต่างถกเถียง               กันอื้ออึง              ถึงพรหมไกล
ไม่มีใคร                    ชี้ขาด                  ปราศมงคล

     แต่มีพรหม            หนึ่งนั้น               ชั้นสุทธาวาส
ป่าวประกาศ               อีก ๑๒ ปี             มีเหตุผล
พระพุทธเจ้า              จะอุบัติ                ในบัดดล
แจงมงคล                 ให้รู้ความ              ความเป็นจริง

     ณ เชตวันฯ           สาวัตถี                มีปัญหา
เทพยดา                   มาไต่ถาม             ความมากยิ่ง
พุทธองค์                  ทรงตอบไป          ไม่ประวิง
มงคลจริง                 สามสิบ-                แปดประการ.

                           ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๔