มงคลที่ ๓๖

๓๖. จิตไม่โศก. (อโสกํ.)สามสิบหก.. จิตไม่โศก โชคดีนัก

พ้นจากรัก โลภโกรธหลง ในสงสาร

ก็เพราะสัตว์ ไม่มัดจิต สนิทนาน

หรือสังขาร ใดใด ไม่ใฝ่ปอง


ผู้ไม่มี สิ่งที่รัก จักไม่ทุกข์

ย่อมพบสุข หมดธุลี ไม่มีหมอง

ไม่กลุ้มใจ ไม่ตรอมใจ ไม่ใฝ่ปอง

สติครอง เด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยวใคร


เพื่อตัดโศก ตัดรัก จักปองหมาย

นึกถึงตาย คลายวิถี ดีไฉน

มีสติ สมาธิ ดำริไว

สร้างดีไว้ ไม่ประมาท ฉลาดจริง


สัตว์ทั้งหลาย ติดบ่วงพราน นานเหนี่ยวรั้ง
หมดกำลัง หมดอำนาจ ขาดสุขยิ่ง
คนติดบ่วง เสน่หา พาทุกข์จริง
จิตโศกยิ่ง สิ่งควรคิด พิจารณา.