คำนำ , สารบัญ

                       คำนำ


เป็นหลักธรรม คำสอน ในพุทธศาสน์
ซึ่งนักปราชญ์ ได้บรรจง คงเอาไว้
เพื่อเป็นหลัก นักปฏิบัติ หัดกาย-ใจ
เป็นแนวใช้ ฝึกตน จนได้ดี
เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย คนในชาติ
ให้ฉลาด ซื่อสัตย์ จัดวิถี
เสียสละ ลดละเลิก รู้ชั่ว-ดี
สามัคคี มีคุณธรรม ประจำใจ
จึงรวบรวม มงคล ทนสรรค์สร้าง
เป็นแนวทาง สร้างความดี พลีจิตไว้
เพื่อสังคม ประเทศชาติ ศาสน์เกรียงไกร
ประดับไว้ ในโลกา พาร่มเย็น
หวังใจเพื่อ เอื้ออำนวย ช่วยคงไว้
ผู้สนใจ ใฝ่ศึกษา คราทุกข์เข็ญ
ฝึกฝนใจ ให้สะอาด สงบเย็น
ตั้งใจเป็น คนดี พลีชีวา

พระบำรุง ปานสุวรรณ ฉายา อุปฏฺฐาโก (๔ ม.ค. ๒๕๔๓)

(สุ  คนล่วงทุกข์ได้เพราะ)

..................................................................


สารบัญ


ปฐมพจน์                                                                          
ที่มาของมงคล


มงคลหมู่ที่ ๑. (ฝึกให้เป็นคนดี)

๑. ไม่คบคนพาล  อเสวนา จ พาลานํ.                                               
๒. คบบัณฑิต      ปณฺฑิตานญฺ จ เสวนา.                                              
๓. บูชาคนที่ควรบูชา ปูชา จ ปูชะนียานํ.                                           

มงคลหมู่ที่ ๒. (สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง)
๔. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม         ปฏิรูปเทสวาโส จ.                                        
๕. มีบุญวาสนามาก่อน          ปุพเพ จ กตปุญฺญตา.                                    
๖. ตั้งตนชอบ                       อตฺตสมฺมาปณิธิ จ.                                                  

มงคลหมู่ที่ ๓. (ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์)
๗. เป็นพหูสูต                      พาหุสจฺจญฺ จ.
๘. มีศิลปะ                           สิปฺปญฺ จ.
๙. มีวินัย                              วินโย จ สุสิกฺขิโต.
๑๐. มีวาจาสุภาษิต                สุภาสิตา จ ยา วาจา.

มงคลหมู่ที่ ๔. (บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว)
๑๑. บำรุงบิดามารดา             มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ.
๑๒. เลี้ยงดูบุตร ปุตฺต            สงฺคโห.
๑๓. สงเคราะห์ภรรยา (สามี)  ทารสฺส สงฺคโห.
๑๔. ทำงานไม่คั่งค้าง            อนากุลา จ กมฺมนฺตา.

มงคลหมู่ที่ ๕. (บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)
๑๕. บำเพ็ญทาน                   ทานุญ. จ.
๑๖. ประพฤติธรรม                 ธมฺมจริยา จ.
๑๗. สงเคราะห์ญาติ              ญาตกานญฺ จ สงฺคโห.
๑๘. ทำงานไม่มีโทษ             อนวชฺชานิ กมฺมานิ.

มงคลหมู่ที่ ๖ (ปรับเตรียมสุขภาพใจให้พร้อม)
๑๙. งดเว้นบาป                    อารตี วิรตี ปาปา.
๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา  มชฺชปานา จ สญฺญโม.
๒๑. ไม่ประมาทในธรรม         อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ.

มงคลหมู่ที่ ๗. ( การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว)
๒๒. มีความเคารพ               คารโว จ.
๒๓. มีความถ่อมตน              นิวาโต จ.
๒๔. มีความสันโดษ             สนฺตุฏฺฐี จ.
๒๕. มีความกตัญญู              กตญฺญุตา.
๒๖. ฟังธรรมตามกาล           กาเลน ธมฺมสฺสวนํ. 

มงคลหมู่ที่ ๘  ( การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัว )
๒๗. มีความอดทน               ขนฺตี จ.  
๒๘  เป็นคนว่าง่าย              โสวจสุสตา.
๒๙. เห็นสมณะ                    สมณานญฺ จ ทสฺสนํ.  
๓๐.  สนทนาธรรมตามกาล    กาเลน  ธมฺมสฺสากจฺฉา.

มงคลหมู่ที่ ๙  ( การฝึกภาคปฏิบัติเพือกำจัดกิเลสฯ )
๓๑.  บำเพ็ญตบะ                 ตโป จ.   
๓๒  ประพฤติพรหมจรรย์       พฺรหมจริยญฺ จ.
๓๓  เห็นอริยสัจ                   อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
๓๔  ทำพระนิพพานให้แจ้ง    นิพฺพานสจฺฉิกิริยา.

มงคลหมู่ที่ ๑๐  ( ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส )
๓๕.  จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม       ผุฏฐสฺส  โลกธมฺเมหิจิตฺตํ  ยสฺส น กมฺปติ.   
๓๖.  จิตไม่โศก                    อโศกํ           
๓๗.  จิตปราศจากธุลี            วิรชํ    
๓๘.  จิตเกษม                      เขมํ    


สรุป   
มีสติ
ปัจฉิมพจน์
บรรณานุกรม
อักษรย่อคัมภีร์อ้างอิง
บันทึก                  
พุทธศาสนสุภาษิต    ท้ายหน้า