มงคลที่ ๒๖

๒๖. ฟังธรรมตามกาล. (กาเลน ธมฺมสฺสวนํ.)ยี่สิบหก.ฟังธรรม ตามกาล งานควรหา

สละเวลา ฟังธรรม ย้ำดียิ่ง

ยกระดับ จิตใจ ได้ดีจริง

ปัญญาดิ่ง สูงขึ้นไป ใจศรัทธา


กาลที่ควร ฟังธรรม จำไว้นะ

๑. วันธรรมะ- สวนะ จะใฝ่หา

๒. เมื่อจิตถูก- วิตก- ครอบงำ...พา

๓. มีผู้มา แสดงธรรม นำบรรยาย


อานิสงส์ การฟังธรรม จำห้าสิ่ง

๑. ได้ฟังจริง สิ่งไม่เคย เลยขวนขวาย

๒. เคยฟังแล้ว ยิ่งเข้าใจ ได้มากมาย

๓. สงสัยคลาย บรรเทา เข้าใจจริง


๔. ทั้งยังทำ ความเห็น ให้ถูกต้อง

ตามทำนอง คลองธรรม ล้ำเลิศยิ่ง

๕. จิตผ่องใส ไร้หมองหม่อน จนรู้จริง

นับเป็นสิ่ง สูงค่า มาสู่ตน.


(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๒๐๒/๒๗๖