มงคลที่ ๑๗

๑๗. สงเคราะห์ญาติ. (ญาตกานญฺ จ สงฺคโห.)สิบเจ็ด..สงเคราะห์ญาติ  ฉลาดล้ำ  นำเฉลย

คนคุ้นเคย   วางใจได้   ให้ดียิ่ง

ญาติทางโลก   ทางธรรม   อุปถัมภ์จริง

ไม่ประวิง   สิ่งใด   ใจศรัทธา


ญาติที่ควร   สงเคราะห์   เสาะวิถี

๑. ประพฤติดี   มีน้ำใจ   ใคร่เสาะหา

๒. พยายาม   ช่วยตนก่อน   ผ่อนอุรา

จึงเมตตา   การุณย์   หนุนตามควร


สงเคราะห์ญาติ   ฉลาดวิธี   ดีจริงนะ

สังคห-   วัตถุสี่   ดีครบถ้วน

๑. ทาน...ปันไป   ให้สิ่งของ   มองตามควร

ความรู้ล้วน   ควรสรรค์สร้าง   รู้วางตน


๒. ปิยวาจา   พาซาบซึ้ง   พึงสรรหา

๓. อัตถจริยา   พาส่งเสริม   เริ่มคิดค้น

๔. สมานัต-   ตตา   พาอดทน

รู้วางตน   เสมอต้น   เสมอปลาย.


(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๒/๔๒, ที.ปา. ๑๑/๒๑๐/๑๖๗)