มงคลที่ ๓๐

๓๐. สนทนาธรรมตามกาล. ( กาเลน ธมฺมมสฺสากิจฺฉา.)สามสิบ..สนทนาธรรม ตามกาล งานควรถาม

๑. ความจริงตาม ธรรมชาติ มิอาจผัน

๒. ความดีงาม ความถูกต้อง คลองธรรมพลัน

ปัญญามั่น หมั่นไตร่ตรอง มองวิธี


วิธีเลือก คู่สนทนา สรรหาไว้

๑. อัธยาศัย ใฝ่ธรรม นำวิถี

๒. เรื่องเหมาะกับ บุคคลนั้น มั่นฤดี

พูดถูกที่ ถูกกาล งานควรทำ


สนทนาธรรม จำไว้ ใคร่เสาะหา

๑. ในธรรม...พา ดี ชั่ว กลัวถลำ

๒. ด้วยธรรมะ ละบาป บุญหนุนนำ

๓. และเพื่อธรรม นำความรู้ สู่ปวงชน


การพูดคุย เปลี่ยนความคิด ไม่ริษยา

ด้วยเมตตา พาก้าวไกล ให้ฝึกฝน

สนทนาธรรม ตามกาล ผ่านกมล

เพื่อหลุดพ้น จากทุกข์ สุขกายใจ.