มงคลที่ ๒๙

๒๙. เห็นสมณะ. (สมณานญฺ จ ทสฺสนํ)ยี่สิบเก้า...เห็น สมณะ จะศึกษา

๑. เห็นด้วยตา พบเห็น เด่นไสว

๒. เห็นด้วยญาณ รู้เห็น...พา ปัญญาไว

๓. เห็นด้วยใจ คิดเห็น...พระ สมณธรรม


๑. หมั่นเข้าใกล้ ไปมา หาสู่ท่าน

๒. ระลึกมั่น กิริยา จรรยาล้ำ

๓. ตามดูตามเห็น ๔. ตามฟัง ตั้งใจจำ

๕. ตามอุปถัมภ์ ปัจจัยสี่ มีศรัทธา


สมณะ   สู่สกุล   หนุนบุญให้

๑. ย่อมเลื่อมใส เพราะได้เห็น เป็นวาสนา

๒. ให้อาสนะ จะกราบไหว้ ใจศรัทธา

๓. ตระหนี่หนา พาสิ้นไป ใจสุขจริง


๔. ถวายทาน ตามกำลัง ดังปรารถนา

๕. ได้ปัญญา คราฟังธรรม ล้ำเลิศยิ่ง

ลดละเลิก โลภโกรธหลง ปลงได้จริง

พาจิตดิ่ง พ้นทุกข์ สุขนิรันดร์.


(ที.ปา. ๑๑/๒๐๕-๒๐๖)