มงคลที่ ๑๔

๑๔. ทำงานไม่คั่งค้าง. (อนากุลา จ กมฺมนฺตา.)


สิบสี่...ทำงาน   ไม่คั่งค้าง   สร้างเป็นหลัก

๑. ด้วยใจรัก   ริเริ่ม   เพิ่มความฝัน

๒. รู้จักเวลา   พางานเดิน   เจริญพลัน

๓. กล้าสร้างสรรค์   สิ่งดี   พลีกมล

๔. เต็มใจ...ทำ   นำผลงาน   ไพศาลยิ่ง

๕. แข็งใจ...จริง   ยิ่งดีงาม   ยามฝึกฝน

๖. ตั้งใจ...แล้ว   ลุล่วงไป   ใจอดทน

๗. เข้าใจ...ค้น   วิธีการ   งานควรทำ

สาเหตุงาน   คั่งค้าง   สร้างปัญหา

๑. ไม่ถูกเวลา   พาเสียงาน   พานถลำ

๒. ไม่ถูกวิธี   ผิดลำดับ  กลับระกำ

๓. ไม่ยอมทำ   นำเหตุอ้าง   ต่างต่างนานา

เหมือนดินพอง   หางหมู   ดูริเริ่ม

มีแต่เพิ่ม   พอกพูน   คูณปัญหา

อย่าปล่อยงาน   คั่งค้าง   สร้างปัญญา

เพิ่มคุณค่า   ก้าวหน้าเดิน   เจริญไกล.


(ที. ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓, อภิ.วิ.๓๕/๕๐๕/๒๙๒)