ก้าวสู่ทางประเสริฐ

สิบแปด   มงคลแรก   แจกแจงสาร

เป็นเรื่องการ ดำรงตน ควรขวนขวาย

ให้อยู่ได้ ในสังคม ร่มเย็นกาย

ตราบชีพวาย เป็นคนดี พลีกมล


มีความรู้  ตามอัตภาพ  ทราบดี ชั่ว

ทำให้ตัว  งามสง่า  คราฝึกฝน

สังคมไหน  ก็ต้องการ  สมานตน

ทุกแห่งหน  ต่างชื่นชม  นิยมกัน


ยี่สิบ  มงคลหลัง  ตั้งจิตคล้อง

เป็นเรื่องของ  การฝึกใจ ไม่เปลี่ยนผัน

จนกระทั่ง  หมดกิเลส  เหตุจาบัลย์

เป็นอรหันต์  พ้นทุกข์  สุขกาย ใจ


จงตั้งใจ  ศึกษา  อย่าลบหลู่

หาความรู้  สู่ตน  พ้นสงสัย

เพื่อจะได้  เป็นคนดี  มีน้ำใจ

ที่ใครใคร ก็ต้องการ ประสานกาย