มงคลที่ ๒๒

มงคล ๒๒-๑๖  จัดอยู่ในหมู่ที่ ๗  การแสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัว

๒๒. มีความเคารพ. (คารโว จ.)
 


ยี่สิบสอง... เราควรมี ความเคารพ

ความดีครบ ตระหนักไว้ ให้ดียิ่ง

เห็นคุณค่า ว่าสำคัญ มั่นใจจริง

รู้จักสิ่ง   ชั่ว ดี    มีปัญญา


สิ่งที่ควร  เคารพ  นบนอบร่าง

ครบหกอย่าง สร้างประโยชน์ โปรดสรรหา

๑. เคารพใน ความดี พระศาสดา

๒. รู้คุณค่า ในพระธรรม นำบรรยาย


๓. เคารพใน พระสงฆ์ คงศาสนา

๔. การศึกษา หาความรู้ สู่จุดหมาย

๕.ความไม่ประมาท ขาดสติ สิถึงตาย

๖. รู้ขวนขวาย การต้อนรับ ให้จับใจ


ผู้ใดโปรด ประโยชน์ จากผู้อื่น


ควรหยิบยื่น ความเคารพ นบนอบไหว้


เห็นคุณธรรม ล้ำค่า ปัญญาไว


พร้อมมั่นใจ พัฒนาตน ค้นวิธี.


(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๓/๓๖๘)