มงคลที่ ๑๙

มงคลที่  ๑๙-๒๑  เป็นมงคลหมู่ที่  ๖

๑๙. งดเว้นจากบาป. (อารตี วิรตี ปาปา.)


สิบเก้า..งดเว้น จากบาป ทราบหลีกหนี

อารตี งด...ทำ กรรมทั้งหลาย

วิรตี เว้น...สิ่งชั่ว กลัวอันตราย

ปาปา..หมาย บาป..ทั้งปวง ล่วงพ้นไป


สิ่งที่ทำ แล้วเป็นบาป ทราบเหตุผล

อกุศล- กรรมบถ จดจำไว้

ทั้งสิบอย่าง สร้างบาปกรรม ย้ำทิ้งไป

ตั้งหทัย งดเว้น เป็นคนดี


ห้ามใจ...เน้น เว้นจากบาป ทราบสิ่งผิด

เชื่อใจ...คิด ผิดทาง ห่างวิถี

ตามใจ...นัก มักใฝ่ต่ำ นำวิธี

ปล่อยใจ...มี ทุกข์ครอง หมองกมล


ทุกอย่างมี ใจเป็นใหญ่ ให้ริเริ่ม

หิริ...เสริม โอตตัปปะ จะมีผล

รู้ละอาย เกรงกลัวบาป ทราบอดทน

พร้อมฝึกตน ค้นคุณธรรม ประจำใจ.


(องฺ ทสก. ๒๔/๑๖๕/๒๘๕)