มงคลที่ ๒๔

๒๔. มีความสันโดษ. (สนฺตุฏฺฐี จ.)ยี่สิบสี่...มี- ความสันโดษ ประโยชน์ยิ่ง

ตามมี...จริง สิ่งตนมี หนีหม่นหมอง

ตามได้...ส่วน ที่ควรได้ ใฝ่จิตปอง

ตามควร...ครอง ของของตน ค้นวิธี


ควรแก่ฐานะ ละใฝ่สูง เกิดศักยภาพ

แก่สมรรถภาพ ทราบกำลัง ตั้งวิถี

แก่ศีลธรรม นำจิตตน ค้นสิ่งดี

แก่ศักดิ์ศรี มีช่องทาง วางโครงการ


สิ่งที่คน ไม่รู้พอ ขอไม่ขาด

๑. ในอำนาจ วาสนา พาประสาน

๒. ในทรัพย์สมบัติ มัดมากยิ่ง สิ่งต้องการ

๓. ทั้งอาหาร ๔. กามคุณ หนุนกมล


จนชั่วคราว เพราะไม่มี ชีวีร้อน

จนถาวร เพราะไม่พอ ขอทุกหน

แสวงหา ความสันโดษ โปรดฝึกตน

ไม่อยากจน ค้นหาหลัก “รู้จักพอ”