มงคลที่ ๓๒

๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์. (พฺรหฺม๎จริยญฺ จ.)สามสิบสอง ประพฤติ- พรหมจรรย์

ประพฤติอัน ประเสริฐ เลิศมรรคผล

อย่างพระพรหม เคร่งครัด ฝึกหัดตน

กระทั่งพ้น กิเลส เหตุจูงใจ

ความประพฤติ อันประเสริฐ เกิดสิบสถาน

๑. การให้ทาน ผ่านสิ่งของ ลองฝึกไว้

๒. ขวนขวายการ ทำความดี พลีหทัย

๓. ศีลห้าใช้ เป็นนิตย์ ปิดบาปกรรม

๔. พรหมวิหาร ทั้งสี่ มีประสาน

๕. งดเว้นการ เสพกาม งามเลิศล้ำ

๖. ความพอใจ ในคู่ครอง คล้องใจจำ

๗. ความเพียรนำ กรรมดี พลีกมล

๘. รักษาศีล อุโบสถ งดบาปเน้น

๙. ปัญญาเห็น อริยสัจ จัดมรรคผล

๑๐. ตามคำสอน พุทธศาสน์ ประกาศตน

ประเสริฐล้น พ้นทุกข์ สุขนิรันดร์.