มงคลที่ ๓๔

๓๔. ทำพระนิพพานให้แจ้ง. (นิพฺพานสจฺฉิกิริย จ.)สามสิบสี่..ทำ พระนิพพาน ให้แจ้ง..ก่อน

ความดับถอน พ้นกิเลส เหตุเสื่อมสูญ

สภาพจิต พิชิตทุกข์ สุขเพิ่มพูน

พาไพบูลย์ ปลอดภัย ไร้กังวล


๑. สอุปา- ทิเสส- นิพพาน..เห็น

นิพพานเป็น มีชีวิต ประสิทธิ์ผล

๒. อนุปา- ทิเสส- นิพาน..ดล

เบญจขันธ์พ้น นิพพานตาย วายชีวา


การจะทำ พระนิพพาน ให้แจ้งนั้น

ต้องรู้ทัน สมุทัย ไร้ปัญหา

ทุกข์ได้รู้ ตัณหาละ นิโรธพา

แจ้งแล้วหา มรรคประหาร ประสานตน


เหมือนไฟไหม้ จนหมดเชื้อ เหลือแต่เถ้า
เชื้อไหนเล่า จะติดไฟ ไร้เหตุผล
ตัณหาไร้ เชื้อไฟหมด ปลดภพปน
นิพพานดล ผลไพบูลย์ พูนทวี.

ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘, องฺ.นวก. ๒๓/๒๑๖/๓๙๔)