บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

๑. กรมศาสนา. พระไตรปีฎกภาษาไทยฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ , กรมศาสนา, ๒๕๓๐.

๒. ชมรมพุทธศาสตร์ ๖ สถาบัน.
มงคลชีวิต ฉบับ ธรรมทายาท เล่ม ๑.
ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม (วัดธรรมกาย)   กรุงเทพฯ,
กราฟิกอาร์ท (๑๙๗๗), ๒๕๒๕.

๓. ชมรมพุทธศาสตร์ ๙ สถาบัน.
มงคลชีวิต ฉบับ ธรรมทายาท เล่ม ๒.
ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม (วัดธรรมกาย)   กรุงเทพฯ,
นิวไวเด็ก, ๒๔๒๘..

๔. ชูชีพ ปัญญานุภาพ. พระไตรปีฎกฉบับสำหรับประชาชน กรุงเทพฯ. มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๑๑/๒๔๓๒

๕. ธรรมรักษา. พระไตรปีฏก ฉบับสุภาษิต. กรุงเทพฯ. สุขภาพใจ, ๒๔๒๖.

๖. บุญมา จิตจรัส. มงคล ๓๘ ประการ ฝ่ายวิชาการ กองศาสนศึกษา กรมศาสนา.กรุงเทพ. คลังวิทยา, ๒๕๓๓

๗. ปิ่น มุทุกันต์,พ.อ. มงคลชีวิต ภาค ๑-๓. ประมวลทางก้าวหน้า ตามแนวพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ.
คลังวิทยา, ๒๕๐๒.

๘. พระครูศิริปัญญามุนี,(อ่อน). คัมภีร์มงคลทีปนีแปล กรุงเทพฯ. เลี่ยงเชียงจงเจริญ.

๙. พระธรรมมหาวีรนุวัตร, มงคลทีปนี กรุงเทพฯ. ส.ธรรมภักดี, ๒๕๐๓.

๑๐. พระราชวรมุณี, (ประยุทธ์ ปยุตโต) พุทธธรรม. กรุงเทพฯ. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๒๕.

๑๑. พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท. กรุงเทพฯ.
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ)

๑๒. มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการแผนกตำรา, มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม ๑-๕ กรุงเทพฯ. มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘.

๑๓. วศิน อินทสระ. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ เล่ม ๑-๒ กรุงเทพฯ บรรณาคาร, ๒๕๑๔.

๑๔. สมเด็จพระมหาวีรวงค์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) มงคลยอดชีวิต. กรุงเทพฯ. ชวนพิมพ์, ๒๔๑๘

๑๕. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธศาสนสุภาษิต.กรุงเทพฯ.มหามงกุฎฯ๒๕๒๙.

๑๖. สมเด็จพระสังฆราช. (จวน อุฏฺฐายี). มงคลในพระพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ. ประชาชน.

๑๗. เสามนัส โปตระนันทน์,พ.อ. (พ.) พระไตรปีฎก ฉบับย่อ กรุงเทพฯ. มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
อักษรย่อคัมภีร์อ้างอิง
องฺ.อฏฺฐก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต.
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต.
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต.
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต.
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต.
องฺ.ปญฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต.
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต.
อภิ.วิ. อภิธมฺมปีฎก วิภงฺค.
อุ.อ.อุทาน.อ. อุทานอฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก.
ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน.
ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐ.
ขุ.ชา.เอก. ขุทฺทกนิกาย เอกนิปาต.
ขุ.ชา.ฉกฺก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ฉกฺกนิปาต.
ขุ.ชา.ตึส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ตึสนิปาต.
ขุ.ชา.ทสก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทสกนิปาต.
ขุ.ชา.ทุก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทุกนิปาต.
ขุ.ชา.นวก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก นวกนิปาต.
ขุ.ชา.มหา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก มหานิปาต
ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทคาถา
ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค.
ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต.
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฎิกวคฺค.
ที.มหา. ทีฆนิกาย มหาวคฺค.
ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค.
ม.อุป. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก.
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก.
วินย. วินัยปีฎก
ว.ว. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า -
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.
สํ.มหา. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค.
สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค.
สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค.
สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา
(สารตฺถปกาสินี.)
ส.ม. สวดมนต์ฉบับหลวง
ส.ส. สมเด็จพระสังฆราช (สา).