มงคลที่ ๖

๖. ตั้งตนชอบ. (อตฺตสมฺมาปณิธิ จ.)


หก...ตั้งตนชอบ ถูกทาง สร้างเสริมโชค

ทั้งทางโลก สุจริต คิดหมายมั่น

ทั้งทางธรรม ย้ำทาน ศีล สิ้นเวรพลัน

ดำเนินมั่น สู่เป้าหมาย มิคลายคลอน


๑. ฝึกเป็นคน มีศรัทธา หาเหตุผล

๒. เชื่อกรรมตน ทนวิบาก ยากถ่ายถอน

๓. เป็นคนดี มีศีลธรรม ล้ำอาภรณ์

๔. จิตอาวรณ์ สละปัน หมั่นอภัย


เป็นคนดี มีความรู้ พหูสูต

ทั้งฟังพูด คิดจำ นำไปใช้

๕. ฝึกสมาธิ สิจิตมั่น ปัญญาไว

ย่อมมั่นใจ โลภโกรธหลง ปลงจากลา


เป็นคนที่ มีแก่นธรรม นำวิถี

พาชีวี มีพลัง ยั้งปัญหา

สู่เป้าหมาย ชีวิต จิตศรัทธา

ด้วยปัญญา พาไพบูลย์ พูนทวี.