ปัจฉิมพจน์

                     ปัจฉิมพจน์


               อ่านจบแล้ว    ใคร่ควรคิด     จิตแจ่มใส

          อย่าทิ้งไป           ไกลหัตถ์        รัศมี

          เก็บเอาไว้           ไม่มีโทษ        ประโยชน์มี

          ให้ผู้ที่                 สนใจ            ใช้ฝึกตน

               ขอ..จบมงคล  ชีวิต              ลิขิตไว้

         ท่าน...เลือกใช้     ตามโอกาส     ฉลาดค้น

         จงโชคดี             มีชัย               ได้ฝึกตน

         มีสุข..ล้น            พ้นอาสวะ        ละรูป นาม


          พระบำรุง   ปานสุวรรณ ฉายา อุปฏฺฐาโก.