สรุป (การเป็นคนดี)

เพื่อจะได้                     ๑. เป็นคนดี          ๒. มีน้ำใจ

๓. ความพร้อมใน          การฝึกตน             ค้นเสาะหา

๔. ต้องเป็นคน             มีประโยชน์            โปรดตรวจตรา

๕. ครอบครัวพา            มั่นคงครบ             อบอุ่นใจ

สามัคคี                        มีพลัง                   ตั้งสติ

สมาธิ                          ภาวนา                   ปัญญาใส

ทาน..ปันของ               ผองวิชา                 พาอภัย

พร้อมมั่นใจ                  รักษาศีล                 สิ้นชีวา

เทวดา                        มนุษย์                     ทั้งหลายนั้น

ต่างมุ่งมั่น                    หมั่นฝึกตน              ค้นเสาะหา

ย่อมเป็นผู้                   ไม่ปราชัย                 ในทุกครา

จิตศรัทธา                   พาสุขใจ                  ไกลกังวล

นี่คือ                           อุดม                        มงคลแน่

นำสุขแท้                     แก่ชีวิต                    ประสิทธิ์ผล

รู้จักคิด                        พินิจใช้                    ใจอดทน

สติค้น                         มงคลดี                    มีโชคชัย.

                            ( ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๕)