มงคลที่ ๓๗

มงคล  ๓๗  จิตปราศจากธุลี  (วิรชํ)


สามสิบเจ็ด...จิต ปราศจาก ธุลี...เลศ

หมดกิเลส โลภโกรธหลง ปลงเถิดหนา

จิตสะอาด ผ่องใส ไร้มายา

สังโยชน์พา ลาร้างไกล ใจสุขจริง


ธุลีมี สองอย่าง หนทางออก

๑. ธุลีภายนอก ฝุ่นละออง มัวหมองยิ่ง

๒. ธุลีภายใน โลภโกรธหลง ปลงให้จริง

ล้วนเป็นสิ่ง เศร้าหมอง ครองอุรา


ระดับโทษ ของกิเลส สองอย่างปลูก

๑. ทางโลก...ถูก ดูหมิ่น สิ้นวาสนา

๒. ในทางธรรม ย้ำนรก ยกขึ้นมา

เมื่อกายา แตกตาย วายชีพลง


บัวมีใบ ไม่ติดน้ำ นำวิถี
ผู้ใดมี นิพพานแจ้ง แจงประสงค์
ย่อมมีจิต ปราศจาก ธุลีลง
กุศลส่ง สดใส ไร้มลทิน.