3 บัณฑิตผู้ชี้ขุมทรัพย์


"มงคลชีวิต ฉบับวัดไกลกังวล"
สงวนลิขสิทธิ์
หากท่านใดประสงค์จะพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน  โปรดติดต่อขออนุญาต
จาก พระบำรุง  อุปฏฺฐาโก
ผู้จัดทำ/เจ้าของต้นฉบับ
..............................................การให้หนังสือเป็นธรรมทาน เป็นการรักษาพุทธศาสนาไว้ได้

การสร้างอักษรธรรมตัวหนึ่ง เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.    “การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวงข้าพเจ้า ขอตั้งจิต อุทิศผล     บุญกุศล นี้แผ่ไป ให้ไพศาล

ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์       ทั้งลูกหลาน ญาติมิตร สนิทกัน

ทั้งคนเคย ร่วมงาน การทั้งหลาย     มีส่วนได้ ในกุศล ผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรม นายเวร และเทวัญ     ขอทุกท่าน ได้กุศล ผลนี้เทอญ.

...................................................


มงคลชีวิต (ฉบับไกลกังวล)
พระบำรุง อุปฏฺฐาโก (นามสกุล ปานสุวรรณ)
ภาพปก-ภาพลายเส้นประกอบ : นายชัยวิทย์ ชนะ
พิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๔๒ : จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๔๓ : จำนวน ๔๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี : จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม................................................................


นิธีนํว ปวตฺตารํ    ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ
นคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ   ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช
ตาทิสํ ภชมานสฺส   เสยฺโย โหติ น ปาปิโย.
(ธรรมบท ๒๕/๒๑)

        เราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษ และกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไป ว่าผู้นั้นแหละ คือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ ควรคบหาบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่อคบหากับบัณฑิตเช่นนั้นอยู่ ย่อมมีแต่คุณอันประเสริฐส่วนเดียว ไม่มีเสื่อมเลย.


น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
ยถา  กุมฺภกาโร  อามเก   อามกมตฺเต
นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ   อานนฺท วกฺขามิ
ปวยฺหปวยฺหาหํ   อานนฺท   วกฺขามิ
โย สาโร โส ฐสฺสติ.
(มหาสุญญตสูตร. ๑๔/๒๑๒)

อานนท์ เราจะไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทะนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่
อานนท์ เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด
อานนท์ เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด  
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแกนสาร ผู้นั้นจะทนอยู่ได้.


..............................................................


                         เราควรมอง            ผู้มีปัญญา            อย่าท้อถ้อย
                         ผู้ที่คอย                 ชี้โทษ                 โจษจันให้
                         และกล่าวคำ          ขนาบอยู่              เสมอไป
                         ผู้นั้นไซร้               ชี้ขุมทรัพย์           นับอนันต์

                         ควรคบหา             บัณฑิต                เช่นนั้น…หนา
                         เมื่อคบหา             กับบัณฑิต            สนิทมั่น
                         เช่นนั้นอยู่             ย่อมมีแต่              คุณอนันต์
                         ความเสื่อมนั้น       ไม่มี                     พลีกมล

                                              (ธรรมบท ๒๕/๒๑)


                         อานนท์ เรา          จะไม่                   ไว้หน้าย้ำ
                         พยายามทำ          กับพวกเธอ           เลอเลิศล้น
                         อย่างถนอม          เหมือนช่างหม้อ      เฝ้ารอทน
                         ถนอมหม้อตน       ที่ยังเปียก              สำเหนียกใจ

                         อานนท์ เรา          จะขนาบแล้ว         ขนาบอีก
                        ไม่มีหลีก               ไม่มีหยุด               ไม่ฉุดไว้
                        ชี้โทษแล้ว            ชี้โทษอีก              ชี้เรื่อยไป
                        หากผู้ใด               มีมรรคฯ                จักไพบูลย์

                                      (มหาสุญญตสูตร. ๑๔/๒๑๒)


.....................................................................


หลวงพ่อสังวาลย์  เขมโก

                        บรมครู                     ผู้ก่อตั้ง              สานุศิษย์
                        หลวงปู่...คิด             ข้อธรรม             จำมากโข 
                        สังวาลย์..เด่น           เห็นประจักษ์       หลัก พุทโธ 
                        เขมโก                     นามก้องไกล       ในโลกา 

                        แห่งวัดทุ่ง                รุ่งเรือง               เลื่องลือล้ำ
                        สามัคคีธรรม             นำจิต                 คิดใฝ่หา
                        สุพรรณบุรี                ที่ตั้ง                   ครั้งก่อนมา
                        แหล่งศรัทธา            สาธุชน              สนใจธรรม

                                 ( สุภาษิต  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา )


.................................................................


หลวงพ่อสำรวม   สิริภทฺโท

                        พระอาจารย์              หมั่นสอนธรรม         ย้ำเตือนศิษย์
                        หลวงพ่อ...คิด          การุณย์                    คุณมากโข
                        สำรวม...จิต              สนิทกาย                 หมาย ธมฺโม
                        สิริภทฺโท                 โชว์ธรรมงาม            นามเกรียงไกร

                        แห่งวัด..เขา -           สารพัดดี                  ที่ฝึกฝน
                        ไกลกังวล              ค้นหลักธรรม             งามไสว
                        ชัยนาท...แหล่ง        พำนัก                       พักพิงใจ
                        ประกาศไว้               ให้รู้จัก                      หลักแหล่งธรรม

                                               ( สุภาษิต  เมตตาธรรม...)


..................................................................


พระอาจารย์บำรุง   อุปฏฺฐาโก

พระบำรุง                อุปฏฺฐาโก           โชว์วิถี
ปาน...ดั่งมี             อาจารย์              ประสานเสริม
สุ...วิชาโน             ภวํ โหติ              ดำริเติม
วรรณะ...เพิ่ม          แต่งไว้                จากใจจริง

แห่งวัด...เขา          สารพัดดี            ที่ฝึกฝน
ไกลกังวล              ค้นหลักธรรม       ล้ำเลิศยิ่ง
หันคา...พา            มารู้จัก                หลักแหล่งจริง
ชัยนาท..มิ่ง           เมืองพุทธ           สุดวิไล

              ( สุภาษิต  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ )


...............................................................................
                    สารพัดดี

สารพัดดี                มีอยู่                    ห้าขุนเขา

เทพคอยเฝ้า          สี่องค์                   ทรงรักษา
ส่วนอีกหนึ่ง           เป็นพญานาค        มากฤทธา
แผ่เมตตา              การุณย์                 เกื้อหนุนนำ

มีลับแล                 นคร                     ซ่อนเร้นอยู่

ร่วมเคียงคู่             ชูชุบ                     อุปถัมภ์

จะได้เห็น              หากทำดี                มีศีลธรรม

อีกสองถ้ำ              ปิดไว้                   ไกลลับตา

ทั้งเพชรนิล           จินดา                    ค่าไสว

พร้อมเหล็กไหล     ไหวตัว                   ทั่วภูผา

หากวันดี               คืนดี                      มโหรีมา

กล่อมนิทรา           ผู้มาเยือน               มิเลือนเลย

มีวัดใหญ่               ไกลกังวล              คนรู้จัก

เป็นแหล่งหลัก        กรรมฐาน              นามเฉลย

เชิดศักดิ์ศรี            ชัยนาท                 ประกาศเปรย

อีกทั้งเคย              เด่นดัง                  ครั้งนานมา


มีรั้วสูง                  สามเมตร               เจ็ดสิบเซ็นต์

ยาวดูเด่น              ห้ากิโลฯ                โชว์เชิดหน้า

ซุ้มประตู                หรูงาม                   ตามตำรา

คิดตรึงตา              พาคะนึง                ซึ้งหทัย

พระลีลา -              ภาวนา -                ชัยสิทธิ์

ยืนประดิษฐ์            กลางน้ำ                งามไสว

หุ่นขี้ผึ้ง                 หลวงพ่อสังวาลย์    งามวิไล

ศิษย์กราบไหว้        บูชา                      อยู่อาจิณ

อีกพระร่วง            โรจนฤทธิ์                สถิตอยู่

ได้เชิดชู               คู่ชิด                       นิจสิน

พระนาคปรก         ของเก่า                   เราได้ยิน

สลักหิน               เขียวมรกต               สดทั้งองค์

พระกัสสปะ           ล้ำค่า                     คู่โบสถ์เก่า

เตือนใจเรา           ชาวพุทธ                จุดประสงค์

ไว้ยอดเขา            สุดเขต                   เจตน์จำนง

พุทธบาท...คง       คู่ไว้                       วิไลตา

หอภาวนา             ค่าล้ำ                     ย้ำเตือนจิต

สร้างอุทิศ             เพื่อชาติ                 ศาสนา

กุฏิทรงไทย           เฉลิมพระเกียรติ       กษัตรา

งามสง่า                ท้าเมืองแมน           แดนวิมาน

ศาลาใหญ่             จัดไว้                    มีระเบียบ

กุฏิ...เพรียบ           พร้อมสรรพ            รับสถาน

สาธุชน                 สนทนา                 สาธุการ

พระ/ชี...ท่าน          ปฏิบัติดี                มีวินัย

มีหลวงพ่อ              สำรวม                  คอยสอนศิษย์

ท่านคอยคิด           แก้ตรง                  ที่สงสัย

จะร้าย/ดี                ก็เฝ้ามอง               ประคองไป

ด้วยหทัย                การุณย์                  คุณธรรม

ชมสัตว์ป่า              มากมาย                 หลายชนิด

เคลียคลอชิด          เคียงคู่                   ดูคมขำ

พร้อมพันธุ์ไม้          มากมี                     ที่จัดทำ

จะจดจำ                 ฝังใจ                     “ไกลกังวล”