มงคลที่ ๓

๓. บูชาคนที่ควรบูชา (ปูชา จ ปูชะนียานํ.)


สาม...บูชา คนที่ควร บูชา...ยิ่ง
ยกย่อง...จริง จอมกษัตริย์ จัดเอาไว้
เชิดชู...ญาติ บิดา มารดา อาจารย์ไกล
รู้เลื่อมใส พุทธองค์ สงฆ์ทำดี

ด้วยทางใจ วาจา กาย หมายเกรงขาม
ประพฤติตาม แนวทาง สร้างวิถี
คำสอน...ท่าน หมั่นศึกษา หาวิธี
ตราบชีวี สิ้นไป ใจสุขจริง

รวมทั้งสิ่ง เนื่องด้วย ช่วยประสงค์
พระพุทธองค์ สงฆ์ที่ดี มีมากยิ่ง
บิดา มารดา อาจารย์ ครู รู้คุณจริง
กษัตริย์...มิ่ง บูชา พากมล

(ที.มหา. ๑๐/๑๓๔/๑๖๕)

ต้นไม้เล็ก ต้องมีหลัก ปักค้ำไว้
เพื่อเติบใหญ่ ในวันหน้า คอยท่าฝน
ผู้ใดหวัง ความเจริญ เชิญฝึกตน
บูชาคน ควรบูชา หาก้าวไกล.