มงคลที่ ๑๒

๑๒. เลี้ยงบุตร. (ปุตฺต สงฺคโห.)


สิบสอง...เลี้ยง   ดูบุตร   จุดควรบอก

๑. กันลูกออก   จากความชั่ว   กลัวปัญหา

๒. ปลูกฝังลูก   ให้ทางดี   มีศรัทธา

๓. การศึกษา   หาให้ลูก   ปลูกฝังใจ


จัดแจงให้   ลูกแต่งงาน   ประสานศรี

กับคนดี   มีจรรยา   อัชฌาสัย

๕. มอบสมบัติ   พัสถาน   มองการณ์ไกล

เมื่อถึงวัย   อันควร   ล้วนจำเป็น

ถ้ารักลูก   อย่าตามใจ   เกินไปนัก

ลูกผิดทัก   ท้วงทันที   ที่พบเห็น

หากทำดี   น่านิยม   ชมให้เป็น

อารมณ์เย็น   มีเหตุผล   คนบูชา

อย่าระเบียบ   เกินไป   ให้ผ่อนผัน

รู้ยาวสั้น   ตามสาเหตุ   สังเกตหา

ให้ธรรมะ   รู้ละจริง   สิ่งมายา

ให้เวลา   แก่ลูกบ้าง   สร้างสุขจริง.


( ๑-๒ เพาะนิสัย, ๓ ให้การศึกษา, ๔-๕ หาหลักแหล่ง)