มงคลที่ ๑๑

มงคลที่  ๑๑-๑๔  อยู่ในมงคลหมู่ที่  ๔  บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว

๑๑. บำรุงบิดามารดา. (มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ.)สิบเอ็ด...บำรุง   บิดามารดา   พาจิตมั่น

เห็นคุณท่าน   กตัญญู   เชิดชูยิ่ง

ด้วยปัญญา   หาเหตุผล   จนรู้จริง

ไม่ประวิง   สิ่งใด   ใจอดทน

พร้อมทดแทน   คุณท่าน (กตเวที)   นั้นเนื่องนิตย์

เมื่อชีวิต   ท่านอยู่   ดูเหตุผล

๑. ท่านเลี้ยงแล้ว   เลี้ยงตอบแทน   แสนอดทน

จนกระทั่งจน   ท่านชรา   พาชื่นบาน

๒. ทำกิจแทน   ท่านทุกอย่าง   สร้างวิถี

ตราบชีวี   สิ้นไป   ไม่เกียจคร้าน

๓. รักษาทรัพย์   สมบัติ   จัดโครงการ

พัสถาน   มรดก   มิตกไกล

๔. สืบสกุล   หนุนวงศ์   ส่งราศี

มั่นคง...ดี   มีเกียรติก้อง   มองสดใส

๕. จักทำบุญ   อุทิศ   จิตส่งไป

เมื่อท่านได้   ล่วงลับ   ดับชีวา.

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๓)