มงคลที่ ๒๕

๒๕. มีความกตัญญู. (กตญฺญุตา)ยี่สิบห้า..มีความ กตัญญู สู้เกื้อหนุน

รู้บุญคุณ ที่ผู้อื่น ยื่นให้หนอ

รู้อุปการะ จะซาบซึ้ง ตรึงตราพอ

ไม่รีรอ ขอตอบแทน แสนเปรมปรี


กตเวที ดีพร้อม น้อมคุณท่าน

๑. จงยึดมั่น ประกาศคุณ หนุนศักดิ์ศรี

๒. พร้อมทดแทน คุณท่าน มั่นฤดี

บุพการี ผู้มีคุณ หนุนกมล


สมบัติคนดี มีกตัญญู รู้สังเกต

๑. รู้จักเหตุ ที่เกิด ประเสริฐล้น

๒. รู้จักผล อย่างไร ใจอดทน

๓. รู้จักตน จนเหมาะยิ่ง สิ่งควรทำ


๔. รู้ประมาณ ปัจจัยสี่ พอดีฐาน

๕. รู้จักกาล เวลา อย่าถลำ

๖. รู้ชุมชน ค้นสิ่งควร ชวนจดจำ

๗. จิตน้อมนำ รู้บุคคล ผลดีจริง.


(องฺทุก. ๒๐/๑๐๙, ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๑๔)