มงคลที่ ๙

๙. มีวินัย. (วินโย จ สุสิกฺขิโต.)


เก้า...มีวินัย     ใช้กฎเกณฑ์   เน้นให้เรียบ

เป็นระเบียบ    ข้อบังคับ   กำกับไว้

เพื่อควบคุม    กิริยา    วาจา ใจ

และช่วยให้    สังคม    ร่มเย็นดี


ชีวิต...เรา   เจริญได้   หมายพึ่งโลก

จิตใจ...โศก   ต้องพึ่งธรรม   นำวิถี

ฉลาดรู้   ฉลาดทำ   นำวิธี

วินัยดี   ฉลาดใช้    ให้ถูกทาง


๑. ทางโลกใช้    พัฒนา    พาคิดค้น

ควบคุมคน    ให้ร่วมสุข    ทุกข์สะสาง

๒. ทางธรรมใช้    ปัญญา    พาแนวทาง

เพื่อสรรค์สร้าง   ความสุข..กาย    สบายใจ


ทั้งคฤหัสถ์   และบรรพชิต   คิดฝึกฝน

ปฏิบัติตน   ค้นปัญหา   มาแก้ไข

ให้ถูกต้อง   และเคร่งครัด   ระเบียบ วินัย

ขจัดภัย   ได้พ้นทุกข์   สุขนิรันดร์.