มงคลที่ ๓๘

มงคลที่  ๓๘  จิตเกษม  (เขมํง)


สามสิบแปด.. จิตเกษม เปรมสนิท

สภาพจิต หมดกิเลส เหตุสูญสิ้น

พ้นโยคะ เครื่องผูกสัตว์ มัดมลทิน

พาภพสิ้น พ้นเกิดตาย ว่ายเวียนวน


๑. กามโยคะ ละกามคุณ หนุนจิตละ

๒. ภวโยคะ พอใจฌาน ประสานผล

๓. ทิฎฐิโยคะ ละถือผิด ความคิดตน

๔ อวิชชา..พ้น โยคะแรง แจ้งสัทธรรม


๑. พาพ้นภัย ภายใน ใจแน่วแน่

ทั้งเกิดแก่ เจ็บตาย คลายถลำ

๒. ภัยภายนอก ธรรมชาติ และคนทำ

รวมบาปกรรม ตามทัน หมั่นฝึกตน


๑. ได้สำเร็จ อภิญญาหก ยกยวดยิ่ง
๒. ได้รู้จริง วิชชาแปด แผดมรรคผล
๓. ปฏิสัม- ภิทาญาณ การสอนคน
ประสิทธ์ผล “จิตเกษม” เปรมปรีดา


(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๑, ที.สี.๙/๑๐๑,องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗๒/๒๑๖)