มงคลที่ ๒๗

ตั้งแต่มงคล ๒๗-๓๐ จัดอยู่ในมงคลหมู่ที่ ๘  การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่๒๗. มีความอดทน (ขนฺตี จ.)


ยี่สิบเจ็ด..มีความ อดทน ค้นให้ทั่ว

๑. หลีกเลี่ยงชั่ว ให้ได้ ให้ฝึกฝน

๒. ทำความดี ต่อไป ใจอดทน

๓. รักษาตน พ้นเศร้าหมอง ครองหทัย


๑. อดทนต่อ ความลำบาก ตรากตรำรุก

๒. ทนต่อทุกข- เวทนา พาสดใส

๓. อดทนต่อ ความโกรธ ความเจ็บใจ

๔. ความน่าใคร่ ในกิเลส สังเกตการณ์


๑. อธิวาสน- ขันติ สิคงมั่น

ความอดกลั้น หมั่นยับยั้ง ตั้งเป็นฐาน

๒. ตีติกขา- ขันติ สิชื่นบาน

ความทนทาน ประสานใจ ไร้กังวล


ไม่อดทน ให้โทษ ห้าสถาน

๑. ไม่ชื่นบาน ไม่น่ารัก มักสับสน

๒. มากด้วยเวร ๓. มากด้วยโทษ โปรดอดทน

๔. หลงลืมตน ๕. จนสู่อบาย วายชีวา.


(ที.มหา. ๑๐/๕๔/๕๗, ขุ.ธ. ๒๕/๒๔/๓๙)