มงคลที่ ๓๕

มงคล ๓๕-๓๘  จัดอยู่ในหมู่ที่  ๑๐  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส


๓๕. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.
(ผฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตตํ ยสฺส น กมฺปติ.)


สามสิบห้า..จิต ไม่หวั่นไหว ในโลกธรรม

จิตผู้ทำ นิพพานแจ้ง แสดงวิถี

ย่อมมั่นคง อุเบกขา พาฤดี

ไตรลักษณ์ชี้ สามัญลักษณ์ ประจักษ์ตน


อิฏฐารมณ์ ชมผลดี ที่ไร้ทุกข์

๑.ลาภ  (๒)ยศ  (๓)สุข  ๔. สรรเสริญ เจริญผล

เกิดจากการ ทำความดี  มีในตน

ต่างคิดค้น หวงห่วงหา พาฤดี


อนิฏฐารมณ์ ชมผลร้าย หมายปรากฏ

๕. เสื่อมลาภหมด  ๖. ยศสิ้นไป ไร้วิถี

๗. ทุกข์กายจิต ๘. มิตรนินทา มาราวี

ผลทั้งสี่ เพราะความชั่ว กลั้วกมล


ทุกอย่างนี้ อาศัยเหตุ สังเกตไว้

อย่าหวั่นไหว ในโลกธรรม นำเหตุผล

พิจารณา อย่างไตรลักษณ์ หลักฝึกตน

พร้อมคิดค้น อริยสัจ จัดโครงการ

(สํ.สฬ.๑๘/๑)