มงคลที่ ๑๐

๑๐. มีวาจาสุภาษิต. (สุภาสิตา จ ยา วาจา.)

สิบ...วาจา   สุภาษิต   คิดบ่งชี้

คำพูดที่   กลั่นกรองแล้ว   แนวสร้างสรรค์

คำพอเหมาะ   พอดี   ที่จำนรรจ์

ผู้ฟังนั้น   ซาบซึ้งใจ   ในทันที

๑. เป็นความจริง   สิ่งที่พูดไป   ไม่คลาดเคลื่อน

ไม่บิดเบือน   ข้อความ   ตามวิถี

๒. คำพูด   ซาบซึ้งใจ   ไพเราะดี

ไม่เสียดสี   ไม่ประชด   หมดศรัทธา

๓. ก่อให้เกิด   ประโยชน์   ทางการทูต

แก่คนพูด   คนฟัง   ยั้งปัญหา

๔. ปรารถนาดี   พลีจิต   คิดเมตตา

ไม่ริษยา   ไม่เคืองโกรธ   ไม่โทษใคร

๕. ถูกเวลา (กาล)   ถูกจังหวะ   ละสับสน

ต้องคาดผล   คาดการณ์   ประสานไว้

ถูกสถานที่ (เทศะ)   ดีล้วน   ควรพูดไป

ย่อมทำให้   ได้ผลดี   มีคุณจริง.


(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๒๗๑)