มงคลที่ ๓๓

๓๓. เห็นอริยสัจ. (อริยสจฺจาน ทสฺสนํ)สามสิบสาม..เห็น- อริยสัจ จัดดียิ่ง

คือความจริง อันประเสริฐ เกิดเปลี่ยนผัน

ทำให้คน ผู้เห็น...แจ้ง แจงจำนรรจ์

ประเสริฐ..พลัน มั่นคง ตรงนิพพาน


.ทุกข์..ท่วมท้น ทนอยู่ รู้ผลักไส

๒. สมุทัย ให้รู้เหตุ เลศไพศาล

๓. นิโรธ..พา หาทางดับ กลับเบิกบาน

๔. มรรค..ประหาร อนุสัย บรรลัยลง


ให้การเห็น อริยสัจ จัดเป็นฐาน

๑. สัจจญาณ รู้จริง สิ่งประสงค์

๒. กิจจญาณ การรู้กิจ พิชิตลง

๓. กตญาณ..ส่ง รู้แจ้งชัด สัจจธรรม


เห็นสามรอบ สี่สัจ จัดสิบสอง
อาการของ อริยสัจ จัดอุปถัมภ์
ทุกข์ได้รู้ ตัณหาละ นิโรธทำ
แจ้งแล้วนำ มรรคไป ให้ไพบูลย์.

(อภิ.วิภงฺค. ๓๕/๑๔๕/๑๒๗, สํ.ม.๑๙/๑๖๗๐/๕๓๐)