มงคลที่ ๑๖

๑๖. ประพฤติธรรม. (ธมฺมจริยา จ.)


สิบหก..ประพฤติธรรม  นำจิต   คิดรอบคอบ

อยู่ในกรอบ   ความถูกต้อง   ลองฝึกฝน

และความดี   ที่เที่ยงธรรม   นำกมล

ปรับปรุงตน   ตามคำ   พระสัมมาฯ


ปฏิบัติตาม   กุศลกรรมบท   อย่างเคร่งครัด

๑. ไม่ฆ่าสัตว์   หัดสันติ   สิสรรหา

๒. ไม่ลักทรัพย์   ยับยั้ง   ตั้งเจตนา

๓. เรื่องกามา   เว้นขาด   ปราศราคี


๔. เว้นพูดเท็จ   เข็ดจริง   สิ่งหยามเหยียด

๕. เว้นส่อเสียด   เกลียดยุแหย่   แก้วิถี

๖. เว้นคำหยาบ   สุภาพชน   ค้นวิธี

๗. เพ้อเจ้อหนี - พ้นไป   ไกลอุรา


๘.ไม่โลภอยาก  ได้ของเขา   เราเว้นขาด

๙. ไม่พยาบาท   ไม่ปองร้าย   ไม่ปรารถนา

๑๐.ไม่เห็นผิด   จากคลองธรรม   นำอุรา

ตามสัมมา   ทิฏฐิ   สิดีจริง.


(องฺ.ทสก. ๒๔/๑๖๕/๒๘๗)