มงคลที่ ๒๑

๒๑. ไม่ประมาทในธรรม. (อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ.)ยี่สิบเอ็ด... ไม่ประมาท ในธรรม...สิ

มีสติ อยู่เสมอ ไม่เผลอไผล

ไม่ประมาท ในเหตุ สังเกตไกล

ระลึกได้ ชั่ว ดี มีผลจริง๑. มีสติ ยับยั้ง ๒. ระวังภัย

๓. ไม่ตกไป ในทางเสื่อม เสริมดียิ่ง

๔. ขะมักเขม้น ๕. เน้นหน้าที่  มีผลจริง

๖. รอบคอบสิ่ง ตามมา พาฝึกตน


สิ่งไม่ควร ประมาท ฉลาดหา

๑. ในเวลา ล่วงเลยไป ไห้ฝึกฝน

บัดนี้เรา ทำอะไรอยู่ รู้ฝึกตน

๒. วัยผ่านพ้น อย่าเพลิดเพลิน เชิญน้อมนำ


๓. ไม่ประมาท ในชีวิต ลิขิตโชค

๔. อาจมีโรค รุมมา อย่าถลำ

๕. ในการงาน ๖. การศึกษา หาประจำ

๗. ปฏิบัติธรรม ร่ำไป ใจสุขจริง.