มงคลที่ ๑๕

มงคลที่ ๑๕-๑๘  อยู่ในหมู่ที่ ๕  บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

๑๕. บำเพ็ญทาน. (ทานญฺ จ.)


สิบห้า.บำเพ็ญทาน   การให้   ได้เกื้อหนุน

๑. เพื่อทำคุณ   ให้ผู้รับ   รักผู้ให้

๒. เพื่ออนุเคราะห์   เมตตา   การุณย์ไป

๓. เพื่อจะได้   บูชาคุณ   หนุนกมล


ทานที่ทำ   นำบุญมาก   สามสถาน

๑. วัตถุทาน   บริสุทธิ์   จุดมากผล

๒. เจตนา บริสุทธิ์ ดุจอุบล

๓. แม้บุคคล   ก็บริสุทธิ์   ดุจเดียวกัน


อาการให้ ของสัตบุรุต รุดสรรหา

๑. ด้วยศรัทธา   พาทุนเดิม   เสริมสร้างสรรค์

๒. โดยเคารพ   นบนอบใจ   ใฝ่จำนรรจ์

๓. ตามกาล..พลัน   เพิ่มไพบูลย์   พูนทวี


๔. ให้ด้วยจิต   อนุเคราะห์   เหมาะมากผล

๕.ไม่เบียดเบียนตน   และคนอื่น   รื่นวิถี

อามิสทาน   ผ่านสิ่งของ   มองวิธี

ธรรมทาน...มี   อภัยทาน   ประสานตน.


(องฺ ปญจก. ๒๒/๑๙๒, อ.อ.๒๕๑)