มงคลที่ ๗

มงคลที่ ๗-๑๐  อยู่ในหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์

๗. พหูสูต. (พาหุสจฺจญฺ จฺ)


เจ็ด...พหูสูต “ฉลาดรู้” อยู่ทุกสิ่ง

รอบรู้จริง สิ่งควรรู้ ชูศักดิ์ศรี

๑. ฟังมาก ๒. จำได้ ๓. ใช้คล่องดี

๔. ขบทฤษฎี ด้วยปัญญา ๕. พาขึ้นใจ

( อง.ปญฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙)


๑. รู้ลึก...ซึ้ง เรื่องราว สาวหาเหตุ

๒. รู้รอบ...เขต ควรรู้ ดูสดใส

๓. รู้กว้าง...ขวาง อย่างละเอียด ละเมียดละไม

๔. รู้การณ์ไกล ในทันที มีโครงการ


ทั้งทางโลก ทางธรรม นำวิถี

รู้ได้ดี มีจรรยา มาประสาน

ลดละเลิก โลภโกรธหลง คงหลักการ

บริหาร งานชีวิต ลิขิตตน


แสงสว่าง ส่องทาง สว่างไสว

ได้ฉันใด ใช้พินิจ คิดเหตุผล

พหูสูต ก็เบิกทาง อย่างอดทน

เพื่อสร้างตน จนก้าวไกล ได้เช่นกัน.